МӨНГӨ ӨСГӨХИЙГ
МЭРГЭЖЛИЙН ХҮМҮҮСТ

АШИД бол хүн бүр хөрөнгө оруулагч болох шийдэл юм.

МӨНГӨ ӨСГӨХИЙГ
МЭРГЭЖЛИЙН ХҮМҮҮСТ

АШИД бол хүн бүр хөрөнгө оруулагч болох шийдэл юм.

ХАДГАЛАХ
ХАНГАЛТГҮЙ

ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛ

ХАДГАЛАХ
ХАНГАЛТГҮЙ

ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛ

ХАДГАЛАХ
ХАНГАЛТГҮЙ

100,000₮ (Сар бүр)

18 жил

100,000₮(Сар бүр)

18 жил

ХУГАЦААНЫ ЭЦЭСТ

Хадгаламжийн хүүг 13%, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 21%-иар тооцсон болно. Та бүхэн хөрөнгө оруулалт хийх нь ямагт эрсдэлтэй байдгийг анхаарна уу.

0 САЯ ₮
0 САЯ ₮

ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛ

100,000₮(Сар бүр)

18 жил

100,000₮ (Сар бүр)

18 жил

Хадгаламжийн хүүг 13%, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 21%-иар тооцсон болно. Та бүхэн хөрөнгө оруулалт хийх нь ямагт эрсдэлтэй байдгийг анхаарна уу.

0 САЯ ₮

ХУГАЦААНЫ ЭЦЭСТ

0 САЯ ₮

100,000₮ (Сар бүр)

18 жил

100,000₮(Сар бүр)

18 жил

Хадгаламжийн хүүг 13%, хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг 21%-иар тооцсон болно. Та бүхэн хөрөнгө оруулалт хийх нь ямагт эрсдэлтэй байдгийг анхаарна уу.

0 САЯ ₮

ХУГАЦААНЫ ЭЦЭСТ

0 САЯ ₮

Хэцүүг хялбараар

Хөрөнгө оруулах нь амар ажил биш ч, бид танд ХЯЛБАРхан болгож өгнө.

Хуулийн дагуу

Ил тод, хуулийн чанд зохицуулалт дор мэргэжлийн хүмүүс таны мөнгийг ХАРИУЦЛАГАТАЙгаар удирдана.

ХЭНД Ч НЭЭЛТТЭЙ

Хөрөнгө оруулалтын босгогүй, хүн бүр хамтын өгөөж хүртэх ХҮРТЭЭМЖТЭЙ санхүүжилт.

Эхлэх гараа

Нэг аяга кофены мөнгөөр ч үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх ХЯМД боломж

Хэцүүг хялбараар

Хөрөнгө оруулах нь амар ажил биш ч, бид танд ХЯЛБАРхан болгож өгнө.

Хуулийн дагуу

Ил тод, хуулийн чанд зохицуулалт дор мэргэжлийн хүмүүс таны мөнгийг ХАРИУЦЛАГАТАЙгаар удирдана.

ХЭНД Ч НЭЭЛТТЭЙ

Хөрөнгө оруулалтын босгогүй, хүн бүр хамтын өгөөж хүртэх ХҮРТЭЭМЖТЭЙ санхүүжилт.

Эхлэх гараа

Нэг аяга кофены мөнгөөр ч үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх ХЯМД боломж

Хэцүүг хялбараар

Хөрөнгө оруулах нь амар ажил биш ч, бид танд ХЯЛБАРхан болгож өгнө.

Хуулийн дагуу

Ил тод, хуулийн чанд зохицуулалт дор мэргэжлийн хүмүүс таны мөнгийг ХАРИУЦЛАГАТАЙгаар удирдана.

ХЭНД Ч НЭЭЛТТЭЙ

Хөрөнгө оруулалтын босгогүй, хүн бүр хамтын өгөөж хүртэх ХҮРТЭЭМЖТЭЙ санхүүжилт.

Эхлэх гараа

Нэг аяга кофены мөнгөөр ч үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх ХЯМД боломж

А

АРДАЧ

Ш

ШИНЭЧЛЭГЧ

И

ИТГЭМЖИТ

Д

ДАВХАР АШИГТАЙ

Д

ДАВХАР АШИГТАЙ

И

ИТГЭМЖИТ

Ш

ШИНЭЧЛЭГЧ

А

АРДАЧ

Д

ДАВХАР
АШИГТАЙ

И

ИТГЭМЖИТ

Ш

ШИНЭЧЛЭГЧ

А

АРДАЧ

УДИРДАЖ БУЙ САНГУУД

УДИРДАЖ БУЙ САНГУУД

ТА ЯМАР ТӨРЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАГЧ ВЭ ?

ТА ЯМАР ТӨРЛИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАГЧ ВЭ ?